Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
5 - 6.4. 2017    Unaprijeđenje procesa i procedura-Kaizen/Lean  Zagreb

UNAPRIJEÐENJE PROCESA I PROCEDURA- POVEÆANJE PRODUKTIVNOSTI ZAPOSELNIH
5-6.4.2017 od 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb


Kako na pravi naèin koristiti unutarnji potencijal i rezerve vlastitog poduzeæa uz pomoæ priznatih i u praksi provjerenih metoda i tehnika.

TEME SEMINARA:
• Gdje se kriju rezerve, kako izmjeriti stvarne kapacitete i potencijal?
• Faktori koji najviše utjeèu na rentabilnost i produktivnost.
• Kako pronaæi probleme i smetnje u procesu?
• Kako isti posao raditi efikasnije (promijeniti metodu rada)
• Smanjenje uloženog kapitala (veæi obrt)
• Da li poznajete stvarne godišnje troškove  fizièkog kapitala u svojoj tvornici?
• Kako smanjiti troškove i biti konkurentniji?
• Kako možemo za nekoliko dana dobiti toènu i objektivnu specifikaciju ,,nevidljivih’’ gubitaka u procesima koji se odvijaju u poduzeæu?
• Smanjenje bolovanja i rizika od povreda na radu
• Alati, metode i tehnike koje danas koriste Toyota, Volvo,  bolnice...
• Kako razvijati rješenja
• Provoðenje projekata
• Kako se postižu i prezentiraju rezultati?

Metode i tehnike World Class Productivity programa:
• MDC - alat za konstruiranje nove metode, koraci koji odreðuju redoslijed postupaka, više alternativnih rješenja, omoguæavanje praktiènog provoðenja i održavanje
• Analiza Aktivnosti - sagledavanje gubitaka na podruèju iskoristivosti resursa u roku od nekoliko dana i izrada redoslijeda mjera koje je potrebno poduzeti
• Just In Time - smanjenje uloženog kapital (zaduživanja), poveæanje obrta, smanjenje protoènog vremena
• MTM - sa unaprijed odreðenim vremenima pomoæu koga se za sve poslove brže i lakše dobiju objektivna vremena poslova koje obavljamo, kao i jasan uvid što to možemo mijenjati,  balansiranje procesa i projektiranje nove metode rada
• MTM-office (... u uslužnoj djelatnosti i administraciji)
• MTM-SAM (... u  proizvodnji)
• ErgoSam - smanjenje zamora, produženje radnog vijeka zaposlenih i kompaniji

PREDAVAÈ:
Srðan Nonkoviæ, Instruktor za MTM sustave, èlan Meðunarodne mreže eksperata ,,Svjetska Klasa Produktivnosti''  WCP - World Class Productivity, Adizes Institut, Novi Sad/Zagreb

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte.
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama.

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
kontakt osoba: Ivana Bartoloviæ
fax: +385 (0)1 4825 154
tel: +385 (0)1 4825 152
mob: +385 (0)99 31 46 843

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 
2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892

najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.


DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.


Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: