Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
11 .4. 2017    Razvoj obiteljskih kompanija  Zagreb

RAZVOJ OBITELJSKIH KOMPANIJA
11.4.2017., 9-17h

Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb


Svi osnivaèi privatnih kompanija su pokretaèi obiteljskih kompanija, samo toga mnogi dugo nisu svjesni. Èinjenica je da je pretežni broj aktivnih kompanije nastao u posljednjih 10-20 godina, te trenutak u kojem osnivaèi shvaæaju da se nalaze u obiteljskoj kompaniji tek dolazi. Osnivaèi su pokretali svoje firme, izmeðu ostalog, da bi osigurali prihode sebi osobno i svojoj obitelji, pretežno nesvjesni neumitnosti trenutka kada æe se presjeæi krivulje odrastanja njihove biološke djece i samo njihove „bebe“ - njihove kompanije.
Cilj obuke je da pruži osnivaèima i vlasnicima osnovne elemente poslovanja obiteljskih kompanija i ukaže na izazove ulaska nasljednika u kompanije. Tijekom seminara iskusni Adizes konzultanti æe iznijeti moguæe i preporuèene korake u pripremi osnivaèa, kompanije i potencijalnih nasljednika na transfer liderstva.


Ciljna grupa:
Vlasnici i osnivaèi poduzeæa, èlanovi obitelji ukljuèeni u poslovanje poduzeæa, potencijalni nasljednici.

Osnovne teme:
Obitelj, kompanija, vlasništvo
Osnivaèeva i obiteljska zamka
Spremnost i sposobnost osnivaèa da vodi obiteljsku kompaniju
Razlika vlasništva i rukovoðenja kompanijom
Tri koncepta:
     Obitelj na prvom mjestu
     Biznis na prvom mjestu
     Vlasništvo na prvom mjestu
Koraci koje osnivaè mora napraviti prije nego što prepusti kompaniju
Priprema osnivaèa
Priprema kompanija
Priprema nasljednika
Obiteljski savjet


PREDAVAèI:
Boris Vukiæ, partner i suosnivaè Adizes Southeast Europe. Od 1996 pomaže kompanijama pri prelasku sa poduzetništva ka profesionalnom menadžmentu. Veæ tada ne znajuæi, a posljednjih nekoliko godina svjesno, punog srca i otvorene glave, želi da zajedno sa osnivaèima pronaðe pravo mjesto za njih, njihove kompanije i njihovu djecu.

KOTIZACIJA ZA JEDNODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 1.200,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na office@adizes.hr
Kontak osoba: Hrvoje Bogdan mob: 098 48 44 00
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154


UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: HR4824020061100582892

najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.


DODATNE NAPOMENE:
Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: