Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
26 - 27.11. 2014    Planiranje prodaje  Zagreb

PLANIRANJE PRODAJE 2014.
26-27.11.2014., od 9-17h
HUB - Vlaška 70E, Zagreb


Pristup i metodologija:
Namjera je ovog specifiènog proizvoda kuæe ASEE da kombinirajuæi trenerski i konzultantski rad naših eksperata u podruèju prodaje pomogne kompanijama da definiraju jasan alat - Plan prodaje za sljedeæu godinu na vrijeme, kvalitetno i sa realnim polugama kako ga dosegnuti. „Planiranje prodaje 2014" predstavlja  kombinaciju otvorenog treninga kojem prisustvuju osobe iz organizacije koje su najodgovornije za postavljanje i realizaciju prodajnog plana. Ovaj dvodnevni otvoreni seminar æe dati sudionicima osnovne alate i upute kako kvalitetno definirati svoj konkretni plan za 2014. Sudionici æe biti u moguænosti sagledati i iskustva drugih sudionika iz drugih djelatnosti.
Nakon realizacije dvodnevnog seminara sudionici æe imati prvu radnu verziju svojih konkretnih planova prodaje za 2014. Sugestija konzultanta æe biti da navedene planove u suradnji sa svojim kolegama unaprijede i definiraju u svim elementima koji su postavljeni tijekom seminara. Mjesec dana nakon seminar organizirat æe se jednodnevna radionica u kompaniji sudionika programa. Radionici æe prisustvovati ne samo najodgovornije osobe iz prodaje koja su bila prisutna na seminaru i primarno radila na planu prodaje za 2015, veæ i svi suradnici iz prodaje koji æe biti nadležni i odgovorni za realizaciju postavljenih planova.
Tijekom jednodnevne radionice uz pomoæ ASEE konzultanta definirat æe se u potpunosti Plan Prodaje 2014, te izvršiti pretvaranje plana u taktièke i operativne zadatke.

Ciljna grupa:
Top menadžeri i vlasnici mali i srednjih poduzeæa, direktori prodaje, KAM i vodeæi prodavaèi u kompanijama.
„Planiranje prodaje 2014" može pružiti praktiènu podršku kompanijama, koje do sada nisu definirale jasne i detaljne planove prodaje, da svoju prodaju unaprijede postavljenim ciljevima i definiranim naèinima kako te ciljeve postiæi, kako pojedinaèni prodavaèi tako i služba prodaje i organizacija u cjelini.
„Planiranje prodaje 2014" može pomoæi da kompanijama koje veæ planiraju prodaju i pišu planove kako godišnje i opæe tako i po kupcima, prodavaèima, terenima... da iste unaprijede koristeæi praktiène savjete. Ove kompanije imaju moguænosti da usvoje neke alate i tehnike koje im mogu pomoæi da navedene planove pretvore u taktièke, ili da naprave planove, odnosno prve verzije planova u periodu prije kraja godine ne bi li se na vrijeme usuglasili sa upravom, vlasnikom.

Osnovne teme seminara:
• Definicija planiranja
• Svrha I korist od planiranja
• Preduvjeti za kvalitetno planiranje
• Analiza konkurencije
• Grupiranje proizvoda
• Segmentacija kupaca
• Uspostavljanje prodajnih ciljeva
• Akcijski planovi i kljuèni faktori uspjeha za:
- Teritorij
- Kljuène kupce

Follow up:
• potvrda konaènog plana
• spuštanje plana do nivoa operativnih zadataka
• praæenje razvoja situacije i kontrola ostvarenih rezultata

Rezultat:
Definirani Plan prodaje za 2013. do nivoa operativnih zadataka.
Za ostvarivanje navedenog cilja neophodna je puna aktivnost klijenta za vrijeme, a pogotovo izmeðu seminara i follow up.

PREDAVAÈ:
Goran Nedić, ASEE konzultant Novi Sad/Zagreb

KOTIZACIJA:
Cijena za dva sudionika je 9.000,00 kn + PDV.

U CIJENU JE UKLJUÈENO:
   • Ekspertsko dvodnedno predavanje Adizes konzultanata za dva sudionika, 
   • Konzultantski rad u toku jednodnevne radionice kod klijenta,
   • Telefonske i email konzultacije između seminara i follow up-a

   
• Pisane materijale koji pokrivaju program,
   • Popis sudionika seminara sa podacima za dalje kontakte,
   • Ruèak , kava i sokovi u pauzama  

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
kontakt tel: +385 (0)1 48 25 152R>
UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje
i aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: