Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
17 - 18.5. 2017    Upravljanje projektima  Zagreb

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
17-18.05.2017. od 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB- a, Zagreb

Cilj teèaja je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i procesima upravljanja projektima, radi stvaranja zajednièkog konceptualnog modela, nužnog za izgradnju sustavnog, standardiziranog pristupa projektima i projektnoj organizaciji.
Polaznici æe biti provedeni kroz sve upravljaèke faze projekta (inicijacija, planiranje, izvršenje, kontrola i završetak), s posebnim naglaskom na planiranje i kontrolu izvedbe, prema Project Management Institute metodologiji, amerièkim nacionalnim standardom i de facto svjetskim standardom upravljanja projektma. Radit æe se na konkretnim primjerima projekata iz prakse i životnom ciklusu projekata tipiènom za industriku klijenta. Konkretne metode i tehnike koje se primjenjuju tijekom planiranja projekata bit æe prezentirane kroz vježbu.
Pristup obradi gradiva je interaktivan, konstruktivistièki i participativan. Od polaznika se oèekuje aktivno sudjelovanje, otvorena komunikacija i kreativan doprinos.

Osnovne teme:

·   projekti

·   upravljanje projektima

·   životni ciklus projekata

·   iniciranje i planiranje projekta

·   izrada plana projekta

·   izvoðenje projekta

·   kontrola i završetak projekta

Na kraju teèaja polaznici æe znati:

·   luèiti svrhu, ciljeve i rezultate projekta

·   naèiniti plan projekta:

o         definirati opseg projekta

o         strukturalno razraditi rezultat projekta u isporuke

o         definirati aktivnosti i nositelje aktivnosti

o         procijeniti vrijeme i potrebne resurse za izvedbu projekta

o         naèiniti terminski plan i proraèun projekta

o         postaviti osnovnu organizaciju projekta

o         isplanirati komunikaciju sa zainteresiranim stranama

o         procijeniti rizike i definirati odgovore na rizike

·   kontrolirati izvedbu, doraðivati planove i izvještavati o progresu

·   završiti projekt

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: