Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
26 - 27.4. 2017    Vještine pregovaranja  Zagreb

VJEŠTINE PREGOVARANJE
26-27.4.2017., 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb

Što kažete za definiciju - dobiti najviše što se može na raèun druge strane. Da li je to u redu? To je zapravo jednokratna prièa. Mora postojati i važnost zadovoljstva druge strane. Ipak to ne znaèi uvijek popuštati. Prava suradnja može postojati samo ako poslije pregovora ne izaðete sa gorkim ukusom u ustima. Na seminaru æete saznati kako kroz pregovore ostvariti dobrobit za svoju organizaciju i dugoroènu suradnju sa drugim organizacijama. Nauèit æete kako se prilagoditi drugim osobama i njihovim stilovima, kao i kako pravilno obratiti pažnju na kritiène stvari: postavljanje pitanja, definiranje poèetne pozicije, naèin davanja ustupaka, pritisak druge strane i slièno.

Osnovne teme:
• Stajalište kupca i stajalište prodavaèa.
• Što nije pregovaranje.
• Modovi pregovaranja: kooperativno, konkurentsko, organizacijsko, osobno.
• 4 faze pregovaranja.
• Priprema, što želite, procjena, poèetna i krajnja pozicija.
• Rasprava, pojašnjenje, pitanja.
• Kompromis.
• Èvrstoæa i fleksibilnost.
• Signali.
• Savjeti za aktivno slušanje.
• Postavljanje pitanja.
• Govor tijela i njegova primjena u pregovaranju.
• Kako iznositi prijedloge.
• Neodreðeno ili odreðeno.
• Pogaðanje.
• Zastoji, pregovori o više toèaka.
• Sporazum, tehnike za okonèanje.
• Greške.
• Ustupci.
• Emocije u pregovaranju.
• Upotreba vremena.
• Pritisak.
• Odlaganje sklapanja posla.
• Kako gledati na rokove?
• Stvari koje utjeèu - vještina, sposobnost, vrijeme.
• Pravila pregovaranja.
• Pojedinaène taktike za ustupke.
• Izvori moæi u pregovaranju.
• Rješavanje “slijepih ulica”.
• Stilovi pregovaranja.
• Princip razmjene.
• Model za poboljšanje komuniciranja sa osobama razlièitih stilova.
• Osnovne dimenzije tipiènih stilova.
• Interesi osoba razlièitih stilova.
• Manipulacija, repoznavanje i rješavanje.

PREDAVAÈ:
Hrvoje Bogdan, Partner&Director, certificirani konzultant Adizes Institute USA, Zagreb


KOTIZACIJA:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena obuhvaæa:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

UPLATE:
Na broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.



SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: