Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
14 .11. 2014    Kako izabrati pravog suradnika?  Zagreb

KAKO IZABRATI PRAVOG SURADNIKA?
14.11.2014. od 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb

 

Ljudi sa kojima radimo su najvažniji kljuè naših uspjeha i uzrok neuspjeha. Vjerojatnost koliko æemo biti uspješni u izboru svoji buduæih suradnika, direktno ovisi onaèinu na koji to radimo. Cilj ovog seminara je da ispravno definiramo KAKAV nama suradnik zaista treba, GDJE da ga potražimo, KAKO da ga prepoznamo i sa sigurnošæu znamo da nismo pogriješili.

 

Predselekcija-priprema za selekciju

·         Planiranje procesa selekcija kandidata,

·         Definiranje zahtijeva i profila radnih mjesta,

·         Kreiranje oglasa i njegova dalja upotreba,

·         Sastavljanje formulara prijave za posao kojeg popunjavaju kandidati.

Prvi krug selekcije kandidata

·         Primjena osnovnih instrumenta (Brain Dominance (BD) i PAEI) koji se koriste u prvom krugu selekcije,

·         Dodatni instrumenati koji se koriste u ovom krugu selekcije,

·         Izdvajanje kandidata koji ulaze u uži izbor.

Drugi krug selekcije kandidata

·         Priprema i voðenje dirigiranog intervjua

Osnovna pitanja i njihov redoslijed, efikasan naèin evidentiranja zapažanja, kvantificiranje zapažanja tokom intervjua,

·         Priprema i provoðenje simulacije timskog rada

Sastavljanje grupa. Izbor problema i naèin davanja timskog zadatka.

Formulari za praæenje i evidentiranje rada kandidata,

·         Odreðivanje stupnja uklapanja sustava vrijednosti kandidata u prevladavajuæi sustav vrijednosti organizacijske jedinice ili poduzeæa u cjelini,

·         Razmatranje klime i kulture organizacijske jedinice i / ili poduzeæa, stila nadreðenog rukovoditelja i uklapanje stila kandidata u takvo interno okruženje,

·         Formiranje rang liste kandidata.

Finalna selekcija kandidata-

·         Završni intervju,

·         Provjera referenci,

·         Dodatni instrumenti koji se primjenjuju u sluèajevima kada su kandidati ravnopravni.

KOTIZACIJA:
Cijena po polazniku je 1.200,00 kn + PDV.

U CIJENU JE UKLJUÈENO:
• Ekspertsko predavanje Adizes konzultanata
• Pisane materijale koji pokrivaju program,
• Popis sudionika seminara sa podacima za dalje kontakte,
• Ruèak, kava i sokovi u pauzama 

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na ASEE d.o.o. na office@adizes.hr 
Kontak osoba: Hrvoje Bogdan mob: 098 48 44 00
fax: +385 (0)1 48 25 154
tel: +385 (0)1 48 25 152

UPLATE:
Na broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara. 

DODATNE NAPOMENE:
Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje
i aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: